TUMOR

http://en.tumorsci.org/public/site/images/admin/cover_209TUMOR( ISSN 1000-7431, CN 31-1372/R), co-sponsored and published by Shanghai Cancer Institute and Shanghai Jiaotong University Cancer Institute, is a peer-reviewed international academic journal published monthly since 1981. It is an Open  Access monthly journal in Chinese and English. As one of the most prestigious medical journals in China, TUMOR is indexed in those most powerful database : CSTPCD, CSCD, A Guide to the Core Journal of China, Cambridge Scientific Abstracts(CSA), EMBASE/SCOPUS-Elsevier, Chemical Abstracts, Index Copernicus, VINITI and JST-China.
website of Tumor: en.tumorsci.org
E-mail of Tumor: tumor@tumorsci.org
Address of Tumor: 2200 Xie-tu road No.25,Shanghai (200032)

Vol 37, No 8 (2017): TUMOR

Table of Contents

Basic Research

Overexpression of brain-derived neurotrophic factor-antisense long non-coding RNA inhibits proliferation and invasion of hepatocellular carcinoma cells
Da-wei GUO, Xu-peng ZHAO, Chen CHU, Hong-wei JIANG, Yong ZHOU 817-823
AZD5363 inhibits cell proliferation, migration and induces apoptosis of breast cancer MDA-MB-231 cells
Ruo-tong LI, Hai-juan CUI, Feng-ze WANG, Ai-lian YU, Shu-cun QIN, Xue-chuan WANG 824-830
Reversal effect of palbociclib on the resistance of breast cancer MCF-7 cells to doxorubicin
Guo-zhi ZHAO, Chun-jie WEN, Zhen ZHOU, Lan-xiang WU, Hong-hao ZHOU 831-839
Correlation of EpCAM expression in circulating tumor cells and colorectal tumor formation in nude mice
Qi-mei WANG, Yong-min LI, Bo PAN, Yi-lan JIANG 840-845
Thioridazine in combination with cisplatin inhibits the proliferation of lung cancer A549 and A549/DDP cells
He-yi DAI-LE, Biao WAN, Ying ZHANG, Li WANG, Ting-he YU 846-855

Clinical Research

Expressions of EZH2 and DLC1 in breast cancer tissues and cell lines and their correlation
Xue-liang ZHOU, Meng-meng DOU, Xian-fei DING, Li-feng LI, Xin-ya GAO, Wei-jie ZHANG, Zhi-jun MA, Zhi-rui FAN, Zhuan LV, Wen-hua XUE, Jie ZHAO, Liu-xing WANG 856-864
Peripheral blood absolute lymphocyte count, absolute monocyte count and their ratio in prognosis prediction of newly diagnosed multiple myeloma
Han LI, Qian LI, Zeng CAO, Su LIU, Jing MA, Yuan-fang YUE, Lin CHEN, Ting-hui YAN, Shuang GAO, Xue WANG, Dong-ying LI, Yong YU, Xiao-fang WANG, Zhi-gang ZHAO, Yi-zhuo ZHANG, Ya-fei WANG 865-872

Clinical Experience

Synovial sarcoma with extensive ossification and calcification: A report of two cases and literature review
Fei YANG, Dan-hua SHEN, Huan-wen WU, Ying WANG 873-877

Review

Research progress in preclinical cancer models
Su-yun YU, Si-liang WANG, Qi JIA, Li-chuan CHEN, Wen-xing CHEN, Ai-yun WANG, Yin LU 878-882
Progress in platelet-activating C-type lectin-like receptor-2 and hematogenous metastasis of tumor
Xiu-juan GUI, Shao-qiang LIN 883-888
Neutrophils in development of lung cancer and their prognostic significance
Zhao-yu GAO, Di LIANG, Jing JIN, Dao-juan LI, Cong-min LIU, Ya-chen ZHANG, Yu-tong HE 889-894
Targeted therapeutic strategy for Myc-associated diffuse large B cell lymphomas
Ling-zhe KONG, Xiao-hui JIA, Xian-huo WANG, Hui-lai ZHANG 895-900

Announcements

 

First International Experimental Biology and Medicine Conference

 

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TOCANCER RESEARCH

SHANGHAI, CHINA | OCTOBER 28–29

 
Posted: 2013-07-30 More...
 

Acknowledgements to Reviewers

 
Acknowledgements to Reviewers  
Posted: 2012-02-22 More...
 

Incidence rate for cancer cases in urban Shanghai

 
Incidence rate for cancer cases in urban Shanghai, 1983-2008.
 
Posted: 2012-02-02 More...
 
More Announcements...